สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกชื่อ,นามสกุล.คำนำหน้าชื่อ ผิด หรือกรอกข้อมูลการศึกษาไม่ตรงตามประกาศ และต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง จะทำอย่างไร
  คำตอบ : ท่านสามารถยื่นคำร้อง พร้อมเอกสารหลักฐานท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ เท่านั้น
1) ชื่อ - สกุล
2) คำนำหน้าชื่อ
3) วัน/เดือน/ปี เกิด
4) วุฒิที่ตรงตามประกาศ

ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
 

                          ขอแก้ไขมาทางอีเมล์ online@inet.co.th
(พร้อมระบุหัวข้อของอีเมล์: สมัครงานของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล)
                  
ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2564 
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ผู้ที่กรอกใบสมัครฯ ผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบข้อเขียน
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำ ตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูก ต้องก่อนส่งใบสมัคร
4. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกหน่วยที่สมัครผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกหน่วยที่สมัครผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามดังนั้นผู้สมัคร ควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
5. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
6. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : เปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันที่ 15 - 29 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซค์ https://thai-mecc.thaijobjob.com
7. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ โดยสามารถชำระเงินได้ 3 วิธี ดังนี้ 
1.นำแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ไปชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มีนาคม 2564 ภายในเวลาทำการของธนาคารและให้เก็บหลักฐานชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน
2.การชำระผ่านตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ผู้สมัครคลิกชำระเงินผ่านตู้ ATM พิมพ์คู่มือการชำระเงินผ่าน  ATM และนำไปทำรายการชำระเงินที่ตู้ ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มีนาคม 2564
 เวลา 22.00 น. ภายในเวลาทำการของธนาคารและให้เก็บ slip ไว้เป็นหลักฐาน
3.การชำระเงินทางระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน Internet Paymant (KTB Online หรือ net bank) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มีนาคม2564 
เวลา 22.00 น. และให้พิมพ์หน้ายืนยันการชำระเงินจากเว็บไซต์เก็บไว้เป็นหลักฐาน
***การชำระเงินค่าสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
8. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัคร พร้อมเลขบัตรประจำตัวสอบได้เมื่อไร
คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ วันที่ 7 เมษายน 2564 เป็นต้นไป  ทางเว็บไซต์ https://thai-mecc.thaijobjob.com   หัวข้อ "พิมพ์ใบสมัคร"
9. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเมื่อไร
คำตอบ : ศรชล.  จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ในวันที่ 7 เมษายน 2564  หรือทางเว็บไซต์ https://thai-mecc.thaijobjob.com หัวข้อ "การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ"
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 14213 ถนน อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700เบอร์ติดต่อ 02-475-4532 ในวัน และเวลาราชการ
ในวันและเวลาราชการ
11. คำถาม :  หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัครและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับระบบการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-257-7159  ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
12. คำถาม : ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสาขาวิชา และทางของคุณวุฒิ ได้จากที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสาขาวิชา และทางของคุณวุฒิ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. http://203.21.42.34/acc/